Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti
AnKo finance, s.r.o.

pre oblasť mimoškolského vzdelávania v zmysle § 273 Obchodného zákonníka

Spoločnosť

 

1

1.1. Spoločnosť AnKo finance, s.r.o., IČO: 46 100 636, so sídlom: Stupavská 1308/93, 901 01 Malacky, zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,odd. Sro, vl. č. 71569/B (ďalej len „Spoločnosť“) poskytuje služby okrem iného aj v oblasti mimoškolského vzdelávania a jazykového vzdelávania detí. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a zákonným zástupcom dieťaťa navštevujúceho niektorý z kurzov a sú pre zúčastnené strany záväzné. Cieľom Spoločnosti je poskytnúť čo najkvalitnejšie služby v oblasti moderného a zážitkového vzdelávania detí.

Prihlásenie

 

2

2.1. Zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a zákonným zástupcom dieťaťa vzniká na základe vyplnenia a zaslania on-line prihlášky na kurz. On-line prihlášky sa nachádzajú na webovej stránke anko-kurzy.sk. Prihlásenie do kurzu je záväzné.

Organizácia kurzov

 

3

3.1
Kurz WattsEnglish je celoročný kurz, trvá od polovice septembra do polovice júna. Celkové kurzovné je fakturované na dva razy, osobitne prvý polrok a osobitne druhý polrok. Prihlasuje sa len raz na celý kurzovný rok.

3.2
Kurz Cvičím so Silkom je celoročný kurz, trvá od októbra do mája. Celkové kurzovné je fakturované na dva razy, osobitne prvý polrok a osobitne druhý polrok. Prihlasuje sa len raz na celý kurzovný rok.

3.3
Kurz Brick by Brick je organizovaný ako 10-hodinový kurz. Počas kurzovného roka sa stihnú realizovať až tri samostatné, vždy iné kurzy. Na každý kurz sa prihlasuje zvlášť.

3.4
Prázdninové aktivity sú realizované počas prázdnin. Sú päťdňové a trvajú od pondelka do piatku. Na každú prázdninovú aktivitu sa prihlasuje zvlášť.

Platba

 

4

4.1
Platbu za kurz, tzv. kurzovné, sa hradí výlučne prevodom na účet podľa vystavenej faktúry.
 
4.2
Splatnosť kurzovného je najneskôr 14 dní od vystavenia a doručenia faktúry. Za doručenie sa považuje aj zaslanie faktúry na e-mailovú adresu určenú v prihláške.
 
4.3
Účet Spoločnosti v tvare IBAN je SK42 1100 0000 0029 2385 3676. Ako variabilný symbol sa uvádza číslo faktúry.
 
4.4
Zmluvná sankcia za omeškanie: Ak je kurzovné uhradené po uplynutí lehoty splatnosti, Spoločnosť je oprávnená si nárokovať zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania.
 

Storno podmienky

 

5

5.1
K stornovaniu kurzov je potrebné, aby zákonný zástupca odhlásil dieťa z kurzu a to písomne na e-mail Spoločnosti.
 
5.2
Stornovanie kurzu WattsEnglish alebo Cvičím so Silkom je možné bez storno poplatku na základe písomného odhlásenia do dvoch týždňov od zahájenia kurzu.
 
5.3
Stornovanie kurzu WattsEnglish alebo Cvičím so Silkom po uplynutí lehoty dvoch týždňov od zahájenia kurzu je uvalený storno poplatok nasledovne:
a) odhlásenie do konca októbra – 40 % z ceny kurzovného za prvý polrok
b) odhlásenie od novembra – 100 % z ceny kurzovného za prvý polrok
c) odhlásenie z druhého polroka do konca januára – bez storno poplatku
d) odhlásenie do konca februára – 40 % z ceny kurzovného za druhý polrok
e) odhlásenie od marca – 100 % z ceny kurzovného za druhý polrok
 
5.4
Stornovanie kurzu Brick by Brick nie je možné. K dispozícii je jedna ukážková hodina v Centre Brick v Malackách zdarma, na ktorej má dieťa možnosť odskúšať si daný kurz a adekvátne sa rozhodnúť o ďalšom absolvovaní či neabsolvovaní kurzu. Zakúpením kurzu dieťa získava 10-hodinový kredit na výučbu Brick by Brick. Tento kredit môže vyčerpať aj mimo kurzu – v Centre Brick v Malackách a to do jedného roka od vystavenia kreditu.
 
5.5
Stornovanie Prázdninových aktivít je možné za nasledovných podmienok:
a) odhlásenie najneskôr 1 týždeň pred nástupom na Prázdninovú aktivitu – storno poplatok 10 % z ceny Prázdninovej aktivity
b) odhlásenie najneskôr 1 deň pred nástupom na Prázdninovú aktivitu – storno poplatok 60 % z ceny Prázdninovej aktivity
c) odhlásenie v deň nástupu na Prázdninovú aktivitu alebo počas jej trvania – storno poplatok 100 % z ceny Prázdninovej aktivity.
 
5.6
Spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť skupinu s počtom detí nižším ako šesť.
 

Zmeškané hodiny

 

6

6.1
Za neúčasť dieťaťa na kurze WattsEnglish alebo Cvičím so Silkom neposkytuje Spoločnosť žiadnu finančnú kompenzáciu. Výnimku tvorí celomesačná absencia.
 
6.2
Celomesačná absencia znamená, že dieťa neabsolvovalo kurz minimálne 4 po sebe idúce kurzovné týždne z oprávnených dôvodov (napr. choroba, vycestovanie s rodinou). Celomesačná absencia sa nemusí viazať na kalendárny mesiac. Je možné uplatniť viacero celomesačných absencií. Za každú celomesačnú absenciu Spoločnosť vráti 1/10 celoročnej ceny kurzu.
 
6.3
Kurzovný týždeň podľa predošlého bodu je týždeň, kedy riadne prebieha kurz. Kurzy neprebiehajú počas školských prázdnin.
 
6.4
Každá absencia dieťaťa na kurze Brick by Brick sa môže nahradiť v Centre Brick v Malackách v dňoch a časoch, ktoré sú na to určené. Platnosť 10-hodinového kreditu je maximálne 1 rok. Po nevyčerpaní kreditu do 1 jedného roka, neabsolvované hodiny prepadnú bez akýchkoľvek ďalších nárokov.
 
6.5
Ak sú zmeškané hodiny z dôvodu na strane Spoločnosti, nahrádzajú sa v plnom rozsahu buď počas trvania kurzu v náhradných hodinách alebo po skončení kurzu až do doby skončenia školského roka.
 

Vylúčenie z kurzu

 

7

7.1
Spoločnosť môže z dôvodu naplnenia kapacít kurzu odmietnuť prihlášku a vylúčiť tak dieťa z kurzu.
 
7.2
Spoločnosť si vyhradzuje právo vylúčiť z kurzu dieťa v prípade, že svojim chovaním ohrozuje majetok alebo zdravie ostatných účastníkov kurzu alebo lektorov Spoločnosti alebo závažným spôsobom narušuje priebeh kurzu.
 
7.3
Spoločnosť je oprávnená vylúčiť dieťa z kurzu aj v prípade, ak zákonný zástupca neuhradí kurzovné ani po písomnej výzve, že jeho dlh je po splatnosti stále neuhradený.
 

Zmeny podmienok

 

8

8.1
Akékoľvek zmeny v týchto obchodných podmienkach môžu byť realizované iba v písomnej forme a môžu byť dané do platnosti len k začiatku nového kurzovného roka.