Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti
AnKo finance, s.r.o.

pre oblasť mimoškolského vzdelávania v zmysle § 273 Obchodného zákonníka

Spoločnosť

 

1

1.1. Spoločnosť AnKo finance, s.r.o., IČO: 46 100 636, so sídlom: Stupavská 1308/93, 901 01 Malacky, zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,odd. Sro, vl. č. 71569/B (ďalej len „Spoločnosť“) poskytuje služby okrem iného aj v oblasti mimoškolského vzdelávania a jazykového vzdelávania detí. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a zákonným zástupcom dieťaťa navštevujúceho niektorý z kurzov a sú pre zúčastnené strany záväzné. Cieľom Spoločnosti je poskytnúť čo najkvalitnejšie služby v oblasti moderného a zážitkového vzdelávania detí.

Prihlásenie

 

2

2.1. Zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a zákonným zástupcom dieťaťa vzniká na základe vyplnenia a zaslania on-line prihlášky na kurz. On-line prihlášky sa nachádzajú na webovej stránke anko-kurzy.sk. Prihlásenie do kurzu je záväzné.

Organizácia kurzov

 

3

3.1. Kurz WattsEnglish je celoročný kurz, trvá od polovice septembra do polovice júna. Celkové kurzovné je fakturované na dva razy, osobitne prvý polrok a osobitne druhý polrok. Prihlasuje sa len raz na celý kurzovný rok. Počas roka je garantovaných 30 vyučovacích hodín pre deti ZŠ a 60 vyučovacích hodín pre deti MŠ. V prípade, že by počas kurzovného roka nebol dodržaný počet garantovaných hodín, môže sa kurzovný rok predĺžiť až do konca júna, alebo Spoločnosť vráti adekvátnu časť kurzovného klientovi.
 
3.2. Kurz Cvičím so Silkom je celoročný kurz, trvá od októbra do mája. Celkové kurzovné je fakturované na dva razy, osobitne prvý polrok a osobitne druhý polrok. Prihlasuje sa len raz na celý kurzovný rok.
 
3.3. Kurz Bricks je organizovaný od septembra do júna. Na kurz sa možno prihlásiť dvoma spôsobmi. Prvý spôsob je prihlásenie na celoročný kurz. V takom prípade je kurzovné fakturované na dva razy, osobitne prvý polrok a osobitne druhý polrok. Druhým spôsobom je prihlásenie na jednotlivú tému s automatickým predlžovaním. V takom prípade je kurzovné fakturované len na jednu tému (5 hodín) a to opakovane počas celého trvania kurzu.
 
3.4. Prázdninové aktivity sú realizované počas prázdnin. Sú päťdňové a trvajú od pondelka do piatku. Na každú prázdninovú aktivitu sa prihlasuje zvlášť.
 
3.5. Spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť skupinu s počtom detí nižším ako šesť.
 

Platba

 

4

4.1. Platbu za kurz, tzv. kurzovné, sa hradí výlučne prevodom na účet podľa vystavenej faktúry.
 
4.2. Splatnosť kurzovného je najneskôr 14 dní od vystavenia a doručenia faktúry. Za doručenie sa považuje aj zaslanie faktúry na e-mailovú adresu určenú v prihláške.
 
4.3. Účet Spoločnosti v tvare IBAN je SK42 1100 0000 0029 2385 3676. Ako variabilný symbol sa uvádza číslo faktúry.
 
4.4. Zmluvná sankcia za omeškanie: Ak je kurzovné uhradené po uplynutí lehoty splatnosti, Spoločnosť je oprávnená si nárokovať zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania.
 

Storno podmienky

 

5

5.1. K stornovaniu kurzov je potrebné, aby zákonný zástupca odhlásil dieťa z kurzu a to písomne na e-mail Spoločnosti. E-mail spoločnosti je uvedený na webovej stránke www.anko-kruzy.sk
 
5.2. Stornovanie kurzu WattsEnglish alebo Cvičím so Silkom je možné bez storno poplatku na základe písomného odhlásenia v skúšobnom období. Skúšobné obdobie trvá do konca septembra.
 
5.3. Stornovanie kurzu WattsEnglish alebo Cvičím so Silkom po uplynutí skúšobnej lehoty je uvalený storno poplatok nasledovne:
a) odhlásenie do konca októbra – 40 % z ceny kurzovného za prvý polrok
b) odhlásenie od novembra – 100 % z ceny kurzovného za prvý polrok
c) odhlásenie z druhého polroka do konca januára – storno poplatkom je pracovná kniha dieťaťa, ktorú si ponecháva Spoločnosť
d) odhlásenie do konca februára – 40 % z ceny kurzovného za druhý polrok
e) odhlásenie od marca – 100 % z ceny kurzovného za druhý polrok
 
5.4. Stornovanie kurzu Bricks ihneď po absolvovaní ukážkovej hodiny je bez storno poplatku. Ukážkové hodiny určuje Spoločnosť vypísaním na internetovej stránke. Ukážková hodina je zdarma a dieťa ju smie absolvovať počas kurzovného roka iba jeden raz. Stornovanie kurzu Bricks vo všetkých iných prípadoch je zaťažené storno poplatkom 100 % príslušného kurzovného.
 
5.5. Stornovanie Prázdninových aktivít je možné za nasledovných podmienok:
a) odhlásenie najneskôr 1 týždeň pred nástupom na Prázdninovú aktivitu – storno poplatok 10 % z ceny Prázdninovej aktivity
b) odhlásenie najneskôr 3 dni pred nástupom na Prázdninovú aktivitu – storno poplatok 60 % z ceny Prázdninovej aktivity
c) odhlásenie v deň nástupu na Prázdninovú aktivitu alebo počas jej trvania – storno poplatok 100 % z ceny Prázdninovej aktivity.
 

Neabsolvované hodiny

 

6

6.1. Za neabsolvovanú hodinu sa považuje iba hodina, ktorá sa síce konala, ale dieťa sa na nej pre oprávnené dôvody nemohlo zúčastniť (napr. choroba, vycestovanie). Kurzy prebiehajú v dňoch školského vyučovania, neprebiehajú vo sviatok ani počas školských prázdnin. Kurz neprebieha ani v tých dňoch, ktoré odvolá samotná materská alebo základná škola z dôvodu konania iných udalostí v danej škole (napr. plavecký výcvik, škola v prírode.)
 
6.2. Za neabsolvované hodiny dieťaťa na kurze WattsEnglish neposkytuje Spoločnosť žiadnu finančnú ani inú kompenzáciu. Výnimku tvorí absencia trvajúca nepretržite minimálne 3 kurzovné týždne. To znamená, že dieťa ZŠ neabsolvuje minimálne 3 po sebe idúce hodiny a dieťa MŠ neabsolvuje minimálne 6 po sebe idúcich hodín.
 
6.3. Za neabsolvované hodiny dieťaťa na kurze Cvičím so Silkom neposkytuje Spoločnosť žiadnu finančnú ani inú kompenzáciu.
 
6.4. Za neabsolvované hodiny dieťaťa na kurze Bricks neposkytuje Spoločnosť žiadnu finančnú kompenzáciu. Spoločnosť však poskytuje inú kompenzáciu – náhradné hodiny. To znamená, že každá neabsolvovaná hodina dieťaťa v kurze Bricks sa môže nahradiť v Detskom centre AnKo a to v dňoch a časoch, ktoré sú na to určené. Takéto náhradné hodiny je možné uskutočniť do konca kurzovného roka. Po tomto termíne, neabsolvované hodiny prepadnú bez akýchkoľvek ďalších nárokov.
 

Vylúčenie z kurzu

 

7

7.1. Spoločnosť môže z dôvodu naplnenia kapacít kurzu odmietnuť prihlášku a vylúčiť tak dieťa z kurzu.
 
7.2. Spoločnosť si vyhradzuje právo vylúčiť z kurzu dieťa v prípade, že svojim chovaním ohrozuje majetok alebo zdravie ostatných účastníkov kurzu alebo lektorov Spoločnosti alebo závažným spôsobom narušuje priebeh kurzu.
 
7.3. Spoločnosť je oprávnená vylúčiť dieťa z kurzu aj v prípade, ak zákonný zástupca neuhradí kurzovné ani po písomnej výzve, že jeho dlh je po splatnosti stále neuhradený.
 

Zmeny podmienok

 

8

8.1. Akékoľvek zmeny v týchto obchodných podmienkach môžu byť realizované iba v písomnej forme a môžu byť dané do platnosti len k začiatku nového kurzovného roka.
 
Všeobecné obchodné podmienky aktualizované k 01.07.2023